Telefonia fixa

La Veu IP és una tecnologia creada el 1973 que pretén utilitzar Internet per a fer-hi circular les trucades telefòniques. Aquest fet fa que les limitacions físiques de línies tradicionals desapareguin, i permet realitzar qualsevol trucada amb un cost menor a l’habitual. D’altra banda, per a garantir la qualitat de la veu, s’ha de garantir també una bona connexió a Internet.

Des de GRN, us podem oferir aquesta tecnologia de la manera més adient, per tal d’acomplir totes les vostres necessitats. Disposeu de diferents plans, i diferent equipament per tal de poder escollir el més idoni. A més, des de GRN i amb qualsevol dels plans, us oferim:

 • Numeració 902
 • Numeració Geogràfica (972, 872, 93…)
 • Gestió de Portabilitats
 • Projectes personalitzats
 • Tarificació per segons
 • Sense compromís de permanència
 • Panell web per a la consulta del consum

The VoIP technology is established in 1973 which aims to use the Internet to make phone calls. This means that the physical limitations of traditional lines disappear, and allows calling at a lower cost than usual. Moreover, to ensure voice quality, you should also ensure a good Internet connection.

GRN can offer you this technology in the most appropriate way to fulfill all your needs. There are various plans and diverse equipment in order to choose the most suitable scenario. GRN also offers with any plan:

 • Numbers 902
 • Spain geographic numbers (972, 872, 93…)
 • Moving your number to GRN voice infrastructure
 • Custom projects
 • Prices by seconds
 • Without permanence
 • Web pannel to view telephony consumption
VoIP TELEPHONE SWITCHES PBX
VoIP TRUNK
VoIP LINES
VoIP CALL RATES
IP FAX

 

Ask for more information at admin@grn.cat